Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » Hλεκτρονική δημόσια ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  Γ’ ΦΑΣΗ»

Hλεκτρονική δημόσια ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  Γ’ ΦΑΣΗ»

18.03.2021 | Αρχική, Ενημέρωση, Προκηρύξεις

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ηλεκτρονική δημόσια ανοικτή διαδικασία , άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  Γ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 6.095.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Στο αντικείμενο της εργολαβίας προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις ανατολικές και δυτικές παρυφές του οικισμού, καθώς και σε δύο μικρές περιοχές στο νότιο και το βορειοανατολικό άκρο αυτού. Το δίκτυο βαρύτητας θα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 21,3 περίπου χιλιομέτρων και κατασκευάζεται από σωλήνες PVC διαμέτρων από Φ200 ως Φ315. Επίσης, για τους βαρυτικούς αγωγούς προβλέπονται 621 φρεάτια επίσκεψης.

Για να είναι δυνατή η αποχέτευση των καλυπτόμενων περιοχών του Μαρκοπούλου, προβλέπεται επίσης η κατασκευή τριών τοπικών αντλιοστασίων ακαθάρτων (Μ1, Μ2 και Μ3), με δίδυμους καταθλιπτικούς από αγωγούς πολυαιθυλενίου.Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων θα είναι προκατασκευασμένου τύπου.  Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή 1.150 ιδιωτικών συνδέσεων στο νέο δίκτυο ακαθάρτων,  η κατασκευή των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Α/Α 179813 στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20η Απριλίου 2021 και ώρα  11:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού   121.900,00  ευρώ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι  τέσσερεις (24)  ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  .

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΠ085 ΤΡΟΠ.Ο. της Περιφέρειας Αττικής και οι  ιδιωτικές συνδέσεις, χρηματοδοτούνται  από ιδίους πόρους του Δήμου Μαρκοπούλου.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr καθώς και η διακήρυξη στην ιστοσελίδα  του Δήμου Μαρκοπούλου, http://www.markopoulo.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 6-4-2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η προκήρυξη σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 9-3-2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC008289832).

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2

«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2

Διαβάστε Περισσότερα

Covid19

2-8/12 Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

2-8/12 Ο ΟΙΚΟΣ GUCCI

4-5/12 ΕΝΚΑΝΤΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ