Επιλέξτε Page

Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ     

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 02-09-2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15535

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  322 / 2021

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

 

Aφού έλαβε υπ’ όψιν του:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 82 (με Α.Π.159633/20-8-2019) του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’, άρθρου 3, ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία

4) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας Απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με τα οποία, ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.040 κατοίκους.

5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επομένως μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

6) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010.

8) Το γεγονός ότι παρήλθε ένα (1) έτος από τον ορισμό των Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την 318/2020 Απόφαση Δημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μαρκοπούλου, μέχρι τέλους της θητείας της παρούσης δημοτικής αρχής, δηλαδή  με θητεία από 02-09-2021 και μέχρι τροποποιήσεως / ανακλήσεως της παρούσης, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σπυρίδωνα, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Μελέτες Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων και τεχνικών έργων που αφορούν στην αποχέτευση.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου (Υ.ΔΟΜ.), και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

3.     Την εποπτεία, ευθύνη και συντήρηση, επισκευή και κατασκευή, του οδικού δικτύου και των αγροτικών δρόμων.

4.     Την εποπτεία:

–        Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν στην Ύδρευση- Αποχέτευση

–     Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

–     Των αντλιοστασίων

–     Της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

–     Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

 

5.     Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:

–    τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

–     την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

–    την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

–  τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

–   την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

–    τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

–   τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

–    την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

–   γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων πολεοδομικού χαρακτήρα, αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Β. Επανορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΑΪΔΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος.

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

–  Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος & Πρασίνου.

– Την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, που καθημερινά θα ασκεί, ο προς τούτο οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος.

– Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

– Την εποπτεία και ευθύνη του Κοιμητηρίου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Ηλεκτροφωτισμού.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Γ. Επανορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  του Κων/νου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες σχετικές με τα θέματα καθημερινότητας των πολιτών στο Πόρτο Ράφτη και όλα τα θέματα του Δήμου Μαρκοπούλου που έχουν σχέση με τους τομείς:

 

1.     Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

–        την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

–        την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

–        την τέλεση γάμων.

 

2.     Παιδείας,  πολιτισμού,  αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

–        τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

–        τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. α.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κολιαβασίλη Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Βαμποράκη Μελπομένη.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αϊδινιώτη Ιωάννη, που απουσιάζει  ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Βαμποράκη Μελπομένης, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Βαμποράκη Μελπομένη.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους Αντιδημάρχους του Δήμου, στους Προϊστάμενους  των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.

Επίσης, η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 322 / 2021

 

10/12 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ!

12-18/12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ

Έναρξη προγράμματος εγγραφής εθελοντών δοτών και στήριξη της Τράπεζας Μυελού των Οστών

Covid19

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ