Οι προσληπτέοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, που δεν επιθυμούν να προσληφθούν, πρέπει να αποστείλουν έως την Τρίτη 8/9/20 και ώρα 10.00 π.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsotiriou@markopoulo.gr Υπεύθυνη Δήλωση με φυσική υπογραφή, δηλώνοντας ότι:

“Δεν επιθυμώ να προσληφθώ σε θέση καθαρίστριας/στή σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες προσληπτέων της αριθ. πρωτ. 12818/21-08-2020 ανακοίνωσης”.

 

ΨΖΒΕΩΛΝ-ΜΣΣ_ΤΕΛΙΚΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μαρκοπούλου