Επιλέξτε Page

Ο Καιρος

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

ΚΕΠ

EUROPE

Αρχική » Αποφάσεις » Επιτροπές » Οικονομική Επιτροπή » Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

15.09.2022 | Αποφάσεις, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή

Διαθέσιμα αρχεία

Αρχείο
pdf 1_2020_ΨΚΝΒΩΛΝ-ΨΒΚ
pdf 2_2020_ΨΕΧΡΩΛΝ-ΔΓΚ
pdf 3_2020_6ΦΚΥΩΛΝ-ΠΛΕ
pdf 4_2020_ΨΗΣΝΩΛΝ-ΤΘΦ
pdf 5_2020_ΨΡ3ΒΩΛΝ-ΥΘΨ
pdf 6_2020_ ΨΥ3ΓΩΛΝ-9ΥΡ
pdf 7_2020_6ΧΦΓΩΛΝ-ΟΩΛ
pdf 8_2020_Ψ87ΣΩΛΝ-5ΞΑ
pdf 9_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_9ΒΛΘΩΛΝ-ΣΥ7
pdf 10_2020
pdf 11_2020_Ω5ΗΣΩΛΝ-ΑΟ1
pdf 12_2020
pdf 13_2020_ΩΞΡΔΩΛΝ-7ΒΓ
pdf 14_2020
pdf 15_2020
pdf 16_2020
pdf 17_2020
pdf 18_2020
pdf 19_2020
pdf 20_2020_ΩΒ1ΘΩΛΝ-3ΥΟ
pdf 21_2020_ΨΦΙΝΩΛΝ-ΥΙΞ
pdf 22_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΨΚ1ΔΩΛΝ-ΧΨ9(1)
pdf 23_2020_ΨΥ0ΞΩΛΝ-ΥΓΙ
pdf 24_2020_ΨΖ00ΩΛΝ-ΩΟΩ
pdf 25_2020_991ΟΩΛΝ-ΩΘΨ
pdf 26_2020_6ΗΞΙΩΛΝ-ΛΛΑ
pdf 27_2020_ΩΕΤΤΩΛΝ-ΧΨΩ
pdf 29_2020_Ω162ΩΛΝ-1ΘΟ
pdf 30_2020_9ΤΤΜΩΛΝ-ΧΣΦ
pdf 31_2020
pdf 32_2020_ΨΠΒΛΩΛΝ-02Φ
pdf 33_2020
pdf 34_2020
pdf 35_2020_ΩΓΜ4ΩΛΝ-7ΑΩ
pdf 36_2020_6ΡΡΚΩΛΝ-ΤΤΖ
pdf 37_2020
pdf 38_2020_ΩΗΔ0ΩΛΝ-ΙΔΛ
pdf 39_2020_ΩΓΧ7ΩΛΝ-ΕΚΘ
pdf 40_2020_9Π13ΩΛΝ-7ΤΛ
pdf 41_2020_Ψ0ΘΨΩΛΝ-ΜΑΕ
pdf 42_2020_ΩΧΥΡΩΛΝ-ΛΘΝ
pdf 43_2020_695ΦΩΛΝ-Π0Μ
pdf 44_2020_6Ε9ΝΩΛΝ-ΗΓΗ
pdf 45_2020_64Ξ6ΩΛΝ-Φ97
pdf 46_2020_6ΙΖ1ΩΛΝ-5ΝΞ
pdf 47_2020_ΨΛ2ΚΩΛΝ-ΕΧΠ
pdf 48_2020_ΨΒΗΥΩΛΝ-ΝΔ4
pdf 49_2020_6ΒΙ5ΩΛΝ-ΡΞ1
pdf 50_2020_Ω8ΧΩΩΛΝ-Ρ9Ρ
pdf 51_2020_ΨΘΨΛΩΛΝ-1ΝΖ
pdf 52_2020_ΨΠΨΨΩΛΝ-ΣΝΤ
pdf 53_2020
pdf 54_2020_Ω5Φ1ΩΛΝ-Φ5Γ
pdf 55_2020
pdf 56_2020
pdf 57_2020
pdf 58_2020_ΨΓΘΥΩΛΝ-ΩΛ8
pdf 59_2020_Ω5ΝΝΩΛΝ-ΖΧΛ
pdf 60_2020_6ΥΟ5ΩΛΝ-ΚΗΑ
pdf 61_2020_67ΨΦΩΛΝ-70Π
pdf 62_2020_6ΙΒΔΩΛΝ-3ΟΔ
pdf 63_2020_62ΝΩΩΛΝ-ΝΩ8
pdf 64_2020_6ΖΓΓΩΛΝ-ΗΜΜ
pdf 65_2020_6ΕΔ2ΩΛΝ-Ψ9Α
pdf 66_2020_ΨΤ1ΤΩΛΝ-84Σ
pdf 67_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΩΞ2ΗΩΛΝ-ΛΗ7
pdf 68_2020_9Γ6ΕΩΛΝ-9Α1
pdf 69_2020_ΩΗΓ7ΩΛΝ-ΟΟΗ
pdf 70_2020_9ΠΒΜΩΛΝ-4Ξ4
pdf 71_2020_ΩΖ72ΩΛΝ-ΝΘΩ
pdf 72_2020
pdf 73_2020_ΩΘΖΘΩΛΝ-7Ν9
pdf 74_2020
pdf 75_2020
pdf 76_2020
pdf 77_2020
pdf 79_2020_602ΩΩΛΝ-45Δ
pdf 80_2020_ΨΛΘΧΩΛΝ-756
pdf 81_2020_ΨΤ8ΚΩΛΝ-ΨΤΚ
pdf 82_2020_ΩΗΨΣΩΛΝ-Κ6Ι
pdf 83_2020_6ΥΣ9ΩΛΝ-ΜΥΓ
pdf 84_2020_62ΒΛΩΛΝ-ΖΙΞ
pdf 85_2020_ΨΧΗΣΩΛΝ-Π02
pdf 86_2020
pdf 87_2020
pdf 88_2020_Ω2ΜΩΩΛΝ-73Υ
pdf 89_2020_ΩΡΕΓΩΛΝ-3ΧΜ
pdf 91_2020_6ΡΘΑΩΛΝ-Σ9Π
pdf 92_2020_94ΤΜΩΛΝ-Β6Γ
pdf 93_2020_ΨΕΚ0ΩΛΝ-ΝΝ8
pdf 94_2020_ΨΧΛΞΩΛΝ-ΑΟΞ
pdf 95_2020_Ω6Δ7ΩΛΝ-1Ε6
pdf 96_2020_ΨΚΗΓΩΛΝ-ΦΤΞ
pdf 99_2020_Ψ4Ψ4ΩΛΝ-ΤΗΘ
pdf 100_2020_6141ΩΛΝ-ΠΞΖ
pdf 101_2020_ΩΞΑΧΩΛΝ-ΧΙ2
pdf 102_2020
pdf 103_2020
pdf 104_2020
pdf 105_2020_6Ο9ΘΩΛΝ-Α91
pdf 106_2020_Ψ7ΕΙΩΛΝ-ΔΧ5
pdf 108_2020_Ω2ΥΓΩΛΝ-ΓΨΕ
pdf 109_2020_ΨΒΕΨΩΛΝ-ΘΙ4
pdf 110_2020_ΩΝΕ4ΩΛΝ-2ΚΠ
pdf 111_2020_ΨΥ93ΩΛΝ-ΧΡΓ
pdf 112_2020_ΨΝΤΝΩΛΝ-70Ο
pdf 113_2020_ΩΦΕΖΩΛΝ-ΩΣΦ
pdf 114_2020_6ΠΗ4ΩΛΝ-ΒΜΕ
pdf 115_2020
pdf 116_2020
pdf 119_2020_ΩΚ2ΞΩΛΝ-ΓΓ5
pdf 120_2020_ΨΟΗΚΩΛΝ-ΝΝΤ
pdf 121_2020_ΨΝΑΦΩΛΝ-4ΝΔ
pdf 122_2020_Ψ297ΩΛΝ-ΤΓ2
pdf 123_2020
pdf 124_2020_6ΥΗ9ΩΛΝ-Β0Σ
pdf 125_2020
pdf 126_2020
pdf 127_2020_6ΩΡ8ΩΛΝ-7ΩΦ
pdf 128_2020_67ΤΔΩΛΝ-Ρ3Γ
pdf 129_2020_6ΕΔ8ΩΛΝ-ΩΩΑ
pdf 130_2020
pdf 131_2020_Ω953ΩΛΝ-5ΒΒ
pdf 132_2020
pdf 133_2020
pdf 134_2020_Ψ4ΒΣΩΛΝ-ΚΔΑ
pdf 135_2020_ΩΙΙΕΩΛΝ-Μ1Σ
pdf 136_2020_Ψ7ΛΛΩΛΝ-ΨΝΡ
pdf 137_2020_ΩΩΟΤΩΛΝ-ΗΟΓ
pdf 138_2020_6ΖΑΩΩΛΝ-ΔΓ1
pdf 139_2020_64ΗΗΩΛΝ-Θ6Υ
pdf 140_2020
pdf 141_2020
pdf 142_2020_67ΜΚΩΛΝ-ΙΩ6
pdf 143_2020
pdf 144_2020_ΩΓ0ΓΩΛΝ-ΤΧ3
pdf 145_2020
pdf 146_2020_ΩΞΥΨΩΛΝ-ΥΑΙ
pdf 147_2020_Ψ07ΜΩΛΝ-ΜΟ9
pdf 148_2020_ΩΑΚΘΩΛΝ-4ΗΛ
pdf 149_2020_99ΤΛΩΛΝ-0ΒΟ
pdf 150_2020_Ω9ΔΔΩΛΝ-7ΗΞ
pdf 151_2020_6Γ7ΝΩΛΝ-Ε41
pdf 152_2020_9ΕΞ5ΩΛΝ-ΠΟΖ
pdf 153_2020
pdf 154_2020
pdf 155_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7
pdf 156_2020
pdf 157_2020_ΩΑ9ΣΩΛΝ-ΖΦ6
pdf 158_2020_Ψ5ΓΤΩΛΝ-Π47
pdf 159_2020_67Ρ2ΩΛΝ-ΓΔΘ
pdf 160_2020_ΨΦ4ΩΩΛΝ-1ΗΙ
pdf 161_2020_ΩΕΔ4ΩΛΝ-2Η1
pdf 162_2020_6ΑΗ8ΩΛΝ-3ΧΡ
pdf 163_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_9ΓΦΨΩΛΝ-ΨΙΜ
pdf 164_2020_ΨΙ4ΟΩΛΝ-5ΓΦ
pdf 165_2020_6Ρ1ΞΩΛΝ-ΝΙΑ
pdf 166_2020_ΩΞΙ9ΩΛΝ-Ε41
pdf 167_2020_ΨΝΧΡΩΛΝ-ΤΟΚ
pdf 168_2020_Ω02ΖΩΛΝ-Υ56
pdf 170_2020_6ΣΤ2ΩΛΝ-44Ψ
pdf 171_2020_6ΣΩΙΩΛΝ-9Δ3
pdf 172_2020_69ΨΓΩΛΝ-ΩΞΗ
pdf 173_2020_97ΨΧΩΛΝ-ΚΚΧ
pdf 174_2020_948ΥΩΛΝ-Ρ2Τ
pdf 175_2020_946ΡΩΛΝ-9ΓΗ
pdf 176_2020_94ΣΟΩΛΝ-ΟΟΧ
pdf 177_2020_6ΓΧΓΩΛΝ-ΟΓΘ
pdf 178_2020
pdf 179_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6Ε10ΩΛΝ-ΘΕΖ
pdf 180_2020_ΩΤΝΚΩΛΝ-ΦΔΞ
pdf 181_2020_6ΟΕΨΩΛΝ-2Σ3
pdf 182_2020
pdf 183_2020_6ΥΡΔΩΛΝ-19Ο
pdf 184_2020_P6585ΩΛΝ-ΣΝΨ
pdf 185_2020_ΩΣΓΓΩΛΝ-6ΓΤ
pdf 186_2020_61Κ5ΩΛΝ-Η1Ρ
pdf 187_2020_6ΕΧΧΩΛΝ-Ζ3Γ
pdf 189_2020_6ΨΩΖΩΛΝ-ΚΞ9
pdf 190_2020_6ΑΕΗΩΛΝ-ΒΣ4
pdf 191_2020_6ΙΜΞΩΛΝ-ΒΒΞ
pdf 192_2020_Ω8ΦΦΩΛΝ-ΗΑΣ
pdf 193_2020
pdf 194_2020
pdf 195_2020_ΩΞΒ1ΩΛΝ-ΦΝ6
pdf 196_2020_ΨΖΚ9ΩΛΝ-Υ5Η
pdf 197_2020_ΩΦ3ΡΩΛΝ-ΜΕ0
pdf 198_2020_6ΕΖΟΩΛΝ-ΜΡΥ
pdf 199_2020_Ω7ΛΙΩΛΝ-ΑΤΖ
pdf 200_2020_ΩΞΚ5ΩΛΝ-Μ1Ρ
pdf 201_2020_Ψ5Η4ΩΛΝ-Ω9Τ
pdf 202_2020_6ΒΞΝΩΛΝ-ΥΗΙ
pdf 203_2020_6ΗΑΣΩΛΝ-ΙΞ1
pdf 204_2020_6Η07ΩΛΝ-2ΩΤ
pdf 205_2020_97ΠΗΩΛΝ-ΓΒΒ
pdf 206_2020_Ψ7ΒΧΩΛΝ-Σ6Τ
pdf 207_2020_6Κ0ΧΩΛΝ-8ΓΚ
pdf 209_2020_ΩΛΟΘΩΛΝ-64Θ
pdf 211_2020_ΨΨΡΚΩΛΝ-ΣΚΡ
pdf 212_2020_ΩΔΜΞΩΛΝ-ΦΣΞ
pdf 213_2020_6ΘΖ5ΩΛΝ-ΨΒΒ
pdf 214_2020_ΨΔΥΥΩΛΝ-Ο41
pdf 215_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_94ΛΑΩΛΝ-0Μ7
pdf 216_2020_6ΜΣΚΩΛΝ-9ΣΕ
pdf 217_2020
pdf 218_2020
pdf 219_2020_Ω7ΒΑΩΛΝ-Ο7Υ
pdf 220_2020
pdf 221_2020
pdf 222_2020
pdf 223_2020_Ω14ΑΩΛΝ-Γ27
pdf 224_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Ω6ΠΚΩΛΝ-ΨΞΟ
pdf 225_2020_6ΔΦΩΩΛΝ-ΥΜΛ
pdf 226_2020_ΩΦ8ΧΩΛΝ-ΞΗΒ
pdf 227_2020_ΨΛΩΠΩΛΝ-Θ0Ξ
pdf 228_2020_6ΞΕΜΩΛΝ-ΧΞ0
pdf 230_2020_ΩΑΝΡΩΛΝ-ΜΞΔ
pdf 231_2020_Ψ4ΘΤΩΛΝ-Θ3Ο
pdf 232_2020_699ΠΩΛΝ-ΥΟ2
pdf 233_2020_ΩΗ18ΩΛΝ-ΓΞ1
pdf 234_2020_6ΛΟ8ΩΛΝ-ΔΦ1
pdf 235_2020_ΩΣΑΩΩΛΝ-ΟΓΧ
pdf 236_2020_688ΦΩΛΝ-ΓΚΡ
pdf 237_2020_ΩΗΡΛΩΛΝ-360
pdf 238_2020
pdf 239_2020
pdf 240_2020
pdf 242_2022_9ΨΚΗΩΛΝ-ΖΓΝ
pdf 243_2020
pdf 244_2020_9ΛΞΟΩΛΝ-ΥΕ9
pdf 245_2020_6Α8ΣΩΛΝ-ΜΑ8
pdf 246_2020_ΩΝΝ8ΩΛΝ-Φ7Β
pdf 248_2020_Ω3ΒΘΩΛΝ-ΒΒ9
pdf 249_2020_ΡΛΩ8ΩΛΝ-ΙΚΠ
pdf 250_2020_9ΔΩΣΩΛΝ-ΓΦ4
pdf 251_2020_ΡΔΩΨΩΛΝ-7ΩΑ
pdf 252_2020_Ψ7Φ8ΩΛΝ-0ΥΨ
pdf 253_2020_ΡΙΗΥΩΛΝ-ΙΒΗ
pdf 254_2020_62Θ6ΩΛΝ-Ε4Π
pdf 255_2020_6ΩΑ1ΩΛΝ-Μ5Β
pdf 256_2020_Ω8ΥΔΩΛΝ-ΒΝΑ
pdf 257_2020_ΩΘΘ1ΩΛΝ-1ΟΤ
pdf 258_2020_ΨΤΔ0ΩΛΝ-4ΒΝ
pdf 259_2020_Ψ04ΨΩΛΝ-ΠΩΟ
pdf 260_2020
pdf 261_2020
pdf 262_2020
pdf 263_2020
pdf 264_2020_ΨΔΕΒΩΛΝ-ΝΚΡ
pdf 265_2020_61ΦΥΩΛΝ-Δ19
pdf 267_2020_Ρ95ΙΩΛΝ-Ω6Α
pdf 268_2020_ΩΝΘΥΩΛΝ-20Μ
pdf 270_2020_61Α2ΩΛΝ-7ΤΖ
pdf 271_2020_9ΦΤΟΩΛΝ-ΗΟΨ
pdf 272_2020_ΨΞ3ΛΩΛΝ-ΥΞΘ
pdf 273_2020_ΩΞΩΩΩΛΝ-ΠΔ5
pdf 274_2020_ΩΘΦΧΩΛΝ-ΙΥΟ
pdf 275_2020_Ω13ΚΩΛΝ-ΛΑ3
pdf 276_2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Ψ0Υ4ΩΛΝ-ΚΗ1
pdf 277_2020
pdf 278_2020_Ρ13ΥΩΛΝ-ΧΓ7
pdf 279_2020
pdf 280_2020_ΩΝ4ΦΩΛΝ-5Ο9
pdf 281_2020
pdf 282_2020
pdf 283_2020_Ψ22ΤΩΛΝ-Π5Γ
pdf 284_2020_ΨΨΞΔΩΛΝ-0Ι0
pdf 285_2020_9ΕΥ1ΩΛΝ-ΒΕΕ
pdf 286_2020_6ΑΡ4ΩΛΝ-ΛΑΟ
pdf 287_2020_Ω63ΡΩΛΝ-3ΚΣ
pdf 288_2020_63ΑΕΩΛΝ-Ν9Α
pdf 289_2020_95ΠΡΩΛΝ-ΨΡΩ
pdf 290_2020_6Φ4ΤΩΛΝ-ΟΛ1
pdf 291_2020_ΡΩ0ΡΩΛΝ-Ξ2Χ
pdf 292_2020_ΩΑ24ΩΛΝ-Π5Δ
pdf 293_2020_ΩΞΑΔΩΛΝ-ΞΥΜ
pdf 294_2020_93ΠΨΩΛΝ-ΕΨΜ
pdf 295_2020_6ΞΜΦΩΛΝ-ΤΡΡ
pdf 296_2020_ΩΖΟΛΩΛΝ-ΧΦΑ
pdf 297_2020_6Θ48ΩΛΝ-3ΤΔ
pdf 298_2020_ΨΘΕΨΩΛΝ-ΛΚΚ
pdf 299_2020_692ΔΩΛΝ-56Α
pdf 300_2020_9ΙΩ9ΩΛΝ-4ΑΝ
pdf 301_2020_6ΓΥΚΩΛΝ-ΜΔ1
pdf 302_2020_ΨΒΔΖΩΛΝ-15Δ
pdf 303_2020_ΨΣΛΝΩΛΝ-ΒΤ0
pdf 304_2020_6ΦΨ1ΩΛΝ-ΩΡΡ
pdf 305_2020_ΩΘΟΚΩΛΝ-5Λ3
pdf 306_2020_9Π0ΟΩΛΝ-ΘΚ4
pdf 307_2020_952ΛΩΛΝ-2ΘΥ
pdf 308_2020_Ω646ΩΛΝ-ΖΦΚ
pdf 310_2020_6ΗΧΞΩΛΝ-ΠΟΖ
pdf 311_2020_63ΘΒΩΛΝ-8ΝΕ
pdf 312_2020_ΨΡ3ΨΩΛΝ-8Λ3
pdf 313_2020_6ΦΑΡΩΛΝ-6Σ4
pdf 314_2020_Ψ4Λ3ΩΛΝ-Ι10
pdf 315_2020_67ΡΛΩΛΝ-6Ι1
pdf 316_2020_ΩΚ27ΩΛΝ-16Φ
pdf 317_2020
pdf 318_2020
pdf 319_2020
pdf 320_2020_ΩΖ6ΒΩΛΝ-7Η5
pdf 321_2020_6ΚΠ6ΩΛΝ-ΟΩΕ
pdf 322_2020_6ΩΕ7ΩΛΝ-Σ2Δ
pdf 323_2020_ΩΔΚ4ΩΛΝ-ΗΓΑ
pdf 324_2020_65Ε5ΩΛΝ-ΖΤΡ
pdf 325_2020
pdf 326_2020
pdf 327_2020_9ΜΨΒΩΛΝ-ΖΑ1
pdf 329_2020_6Π41ΩΛΝ-ΑΗ3
pdf 330_2020_67Χ8ΩΛΝ-9Μ0
pdf 331_2020_ΩΤ5ΧΩΛΝ-ΚΚΒ
pdf 332_2020_Ω5Ρ8ΩΛΝ-ΞΩΕ
pdf 333_2020_6Ω06ΩΛΝ-36Ε
pdf 334_2020_64ΠΡΩΛΝ-ΡΥΝ
pdf 335_2020_Ψ85ΟΩΛΝ-0Α2
pdf 336_2020_6ΒΙ0ΩΛΝ-ΝΚ2
pdf 337_2020
pdf 338_2020
pdf 339_2020
pdf 340_2020
pdf 341_2020_9ΓΜΞΩΛΝ-ΡΞΒ
pdf 342_2020_ΨΔ02ΩΛΝ-1ΜΟ
pdf 343_2020_66Χ4ΩΛΝ-ΒΟΚ
pdf 344_2020_ΨΥ5ΠΩΛΝ-ΛΓΨ

4/12 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

4-31/12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

10/12 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ!

11/12 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

12-18/12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ

Έναρξη προγράμματος εγγραφής εθελοντών δοτών και στήριξη της Τράπεζας Μυελού των Οστών

Covid19