Επιλέξτε Page

Ο Καιρος

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

ΚΕΠ

EUROPE

Αρχική » Αποφάσεις » Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

06.09.2022 | Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή

Διαθέσιμα αρχεία

Αρχείο
pdf 1_2022_ΨΥΧΔΩΛΝ-ΠΘΖ
pdf 2_2022_9Ε7ΝΩΛΝ-ΠΛ2
pdf 3_2022_ΨΠΦΜΩΛΝ-ΓΔΓ
pdf 4_2022_66Ο4ΩΛΝ-ΧΨΡ
pdf 5_2022_6Μ47ΩΛΝ-92Τ
pdf 6_2022_ΨΜ3ΧΩΛΝ-Ω9Ι
pdf 7_2022_ΨΡ32ΩΛΝ-ΩΥΖ
pdf 8_2022_ΩΣ79ΩΛΝ-86Δ
pdf 9_2022_65Ρ6ΩΛΝ-5ΩΚ
pdf 10_2022_65Ε7ΩΛΝ-ΧΜΟ
pdf 11_2022_ΨΥ1ΑΩΛΝ-0ΜΒ
pdf 12_2022_Ρ775ΩΛΝ-2Λ3
pdf 13_2022_6ΚΠ3ΩΛΝ-9ΝΔ
pdf 14_2022_6ΚΩΘΩΛΝ-4Ο3
pdf 15_2022_ΨΠΥ2ΩΛΝ-Ο6Τ
pdf 16_2022_6ΤΦΘΩΛΝ-738
pdf 17_2022_623ΠΩΛΝ-544
pdf 18_2022_ΨΤΘ2ΩΛΝ-ΤΕ3
pdf 19_2022_Ω839ΩΛΝ-4Γ2
pdf 20_2022_6Χ3ΙΩΛΝ-ΘΗΤ
pdf 21_2022_61ΞΣΩΛΝ-889
pdf 22_2022_60ΑΞΩΛΝ-3ΣΚ
pdf 23_2022_ΩΧΨΣΩΛΝ-Υ2Ω
pdf 24_2022_6ΡΔΟΩΛΝ-Υ0Ν
pdf 25_2022_Ω8Ρ3ΩΛΝ-ΜΛ9
pdf 26_2022_Ψ8ΨΕΩΛΝ-ΙΣ7
pdf 27_2022_ΩΜΧΑΩΛΝ-ΟΓΕ
pdf 28_2022_6017ΩΛΝ-3ΞΞ
pdf 29_2022_ΨΘ9ΜΩΛΝ-Ξ1Γ
pdf 30_2022_ΩΔΣΤΩΛΝ-4ΓΛ
pdf 31_2022_ΨΣΙΕΩΛΝ-Κ4Ω
pdf 32_2022_9ΡΨΝΩΛΝ-9Ι6
pdf 33_2022_ΨΠΞΦΩΛΝ-Φ2Ω
pdf 36_2022_ΨΕΕΥΩΛΝ-44Υ
pdf 37_2022_ΨΣΘΓΩΛΝ-73Ν
pdf 38_2022_Ω89ΗΩΛΝ-3Χ3
pdf 39_2022_6ΖΞΣΩΛΝ-Χ2Υ
pdf 40_2022_ΨΔΦΖΩΛΝ-ΙΨ5
pdf 41_2022_Ψ0Λ4ΩΛΝ-ΓΩΙ
pdf 42_2022_ΨΝΕΝΩΛΝ-8ΔΓ
pdf 43_2022_6ΖΦ0ΩΛΝ-ΟΟΛ
pdf 44_2022_9ΟΒΠΩΛΝ-Υ52
pdf 45_2022_Ω8ΖΖΩΛΝ-ΧΘΔ
pdf 46_2022_9Ι72ΩΛΝ-04Ζ
pdf 47_2022_ΩΔΥΜΩΛΝ-41Ρ
pdf 48_2022
pdf 49_2022_6ΑΣΥΩΛΝ-Γ6Η
pdf 50_2022_6Ζ4ΣΩΛΝ-ΕΔΨ
pdf 51_2022_ΨΤΕΔΩΛΝ-ΝΩ7
pdf 52_2022_Ψ1ΧΩΩΛΝ-9ΧΡ
pdf 57_2022_9439ΩΛΝ-1ΕΩ
pdf 58_2022_ΡΠΟΔΩΛΝ-467
pdf 60_2022_607ΝΩΛΝ-ΑΛΧ
pdf 61_2022_Ψ6ΠΓΩΛΝ-06Ε
pdf 62_2022_67ΥΠΩΛΝ-ΑΒ2
pdf 63_2022_ΨΔΨΩΩΛΝ-7ΒΗ
pdf 64_2022_ΨΓΝ3ΩΛΝ-075
pdf 65_2022_Ψ84ΘΩΛΝ-ΧΙΙ
pdf 66_2022_ΨΦΚΣΩΛΝ-4ΘΞ
pdf 67_2022_Ε93ΦΩΛΝ-1ΘΛ
pdf 68_2022
pdf 69_2022
pdf 70_2022
pdf 71_2022
pdf 72_2022
pdf 73_2022
pdf 74_2022_ΨΗΓΖΩΛΝ-ΑΛ1
pdf 76_2022_60ΜΣΩΛΝ-Β59
pdf 77_2022_6Π9ΥΩΛΝ-ΗΕΤ
pdf 78_2022_Ψ7Ξ1ΩΛΝ-ΧΞ1
pdf 79_2022_6Ρ26ΩΛΝ-ΘΦΛ
pdf 80_2022_ΨΖΝΙΩΛΝ-61Χ
pdf 81_2022_Ψ23ΦΩΛΝ-ΤΩΖ
pdf 82_2022
pdf 83_2022
pdf 84_2022_6ΥΒΑΩΛΝ-1Ξ8
pdf 85_2022
pdf 86_2022_Ψ6Σ1ΩΛΝ-ΨΜ4
pdf 87_2022_Ω5Υ5ΩΛΝ-ΤΥΜ
pdf 88_2022_6ΙΝΞΩΛΝ-ΣΡ7
pdf 89_2022_ΨΗΘΥΩΛΝ-ΓΦΡ
pdf 91_2022_ΨΦΦΣΩΛΝ-Χ9Θ
pdf 92_2022_Ψ9ΕΚΩΛΝ-6ΞΖ
pdf 93_2022_ΩΧ0ΚΩΛΝ-3ΗΔ
pdf 95_2022_6Α96ΩΛΝ-Θ7Β
pdf 96_2022_ΩΧ2ΒΩΛΝ-ΓΝΛ
pdf 97_2022_96Α6ΩΛΝ-Ε4Γ
pdf 98_2022_6Γ3ΛΩΛΝ-Σ62
pdf 99_2022_ΨΞΑΠΩΛΝ-ΦΙΟ
pdf 100_2022_65Π4ΩΛΝ-ΥΧΡ
pdf 101_2022_6Κ92ΩΛΝ-ΟΕΤ
pdf 102_2022_9Α52ΩΛΝ-5Ω5
pdf 103_2022_6ΥΛΚΩΛΝ-ΟΤΘ
pdf 104_2022_ΩΧ4ΕΩΛΝ-ΜΩΠ
pdf 105_2022_Ω8ΓΟΩΛΝ-44Η
pdf 106_2022_9ΒΕΥΩΛΝ-9Ξ5
pdf 107_2022_ΩΑΟ5ΩΛΝ-ΙΨ5
pdf 108_2022_6ΒΤΧΩΛΝ-96Ι
pdf 109_2022_ΩΧΜΒΩΛΝ-ΗΥΚ
pdf 110_2022_6Ξ9ΗΩΛΝ-ΧΝ3
pdf 111_2022_ΨΜΚ9ΩΛΝ-ΤΛΖ
pdf 112_2022_ΨΒΗΥΩΛΝ-ΑΟΗ
pdf 113_2022
pdf 114_2022
pdf 115_2022
pdf 116_2022_6ΒΜ6ΩΛΝ-ΘΓΗ
pdf 117_2022_ΨΡΣ8ΩΛΝ-Σ6Χ
pdf 118_2022_631ΒΩΛΝ-ΨΩΛ
pdf 119_2022_6ΓΓΣΩΛΝ-8ΜΤ
pdf 120_2022_Ω2Φ3ΩΛΝ-Ρ25
pdf 121_2022_6ΙΤΓΩΛΝ-Γ6Η
pdf 122_2022_61Λ9ΩΛΝ-ΑΥΓ
pdf 124_2022_6ΧΚ6ΩΛΝ-ΟΧΗ
pdf 125_2022_ΩΥΡΤΩΛΝ-53Ω
pdf 126_2022_6ΨΔΙΩΛΝ-Χ5Τ
pdf 127_2022_98Σ3ΩΛΝ-Ζ4Μ
pdf 128_2022_93ΥΙΩΛΝ-ΘΑΟ
pdf 129_2022_ΨΒΖ1ΩΛΝ-ΜΑΡ
pdf 130_2022_Ω85ΥΩΛΝ-Υ0Υ
pdf 131_2022_9ΚΤΤΩΛΝ-ΣΩ1
pdf 132_2022_ΩΔΦ5ΩΛΝ-2Χ7
pdf 133_2022_ΩΧΗΔΩΛΝ-ΡΣΩ
pdf 134_2022_6Κ67ΩΛΝ-35Ρ
pdf 135_2022_Ψ5ΛΔΩΛΝ-Ψ0Ω
pdf 136_2022ΨΙ0ΑΩΛΝ-ΧΗΟ
pdf 137_2022_6ΑΛ4ΩΛΝ-ΛΞΘ
pdf 138_2022_ΨΕΟ3ΩΛΝ-2ΧΖ
pdf 139_2022_ΨΣΧΘΩΛΝ-8ΜΓ
pdf 140_2022_ΨΓ14ΩΛΝ-ΕΑΒ
pdf 141_2022_63ΚΦΩΛΝ-ΒΩΝ
pdf 142_2022_ΩΤΙ6ΩΛΝ-ΒΒ7
pdf 143_2022_6Θ08ΩΛΝ-ΞΓΗ
pdf 144_2022_9ΩΣΑΩΛΝ-Ζ1Κ
pdf 145_2022_ΨΡΩ1ΩΛΝ-ΚΨ0
pdf 146_2022_ΨΘΦΠΩΛΝ-Θ61
pdf 147_2022_9ΖΘΛΩΛΝ-Γ3Ψ
pdf 148_2022
pdf 149_2022_6Ψ3ΥΩΛΝ-ΘΜΡ
pdf 150_2022
pdf 151_2022_6Ξ84ΩΛΝ-ΦΗΒ
pdf 152_2022_ΨΝΝΓΩΛΝ-1ΟΒ
pdf 153_2022_Ψ3Φ2ΩΛΝ-ΑΧΝ
pdf 154_2022_Ψ73ΠΩΛΝ-Γ9Χ
pdf 155_2022_91Ω8ΩΛΝ-7ΝΩ
pdf 156_2022_6ΕΙ7ΩΛΝ-5ΑΜ
pdf 157_2022_ΨΛΔΚΩΛΝ-ΛΗΨ
pdf 158_2022_9Ψ5ΧΩΛΝ-ΔΞΓ
pdf 159_2022_Ω2ΡΧΩΛΝ-Α9Α
pdf 160_2022_ΩΣΙ1ΩΛΝ-ΕΡΚ
pdf 161_2022_9ΟΓ2ΩΛΝ-Μ8Π
pdf 162_2022_ΨΥΖΚΩΛΝ-ΤΑΜ
pdf 163_2022_ΨΓΚ9ΩΛΝ-ΕΣ3
pdf 164_2022_6Δ5ΡΩΛΝ-ΣΜ5
pdf 165_2022_ΩΧΟ0ΩΛΝ-Ν1Β
pdf 166_2022_62ΞΔΩΛΝ-ΕΦΓ
pdf 167_2022_66ΤΣΩΛΝ-2ΜΜ
pdf 168_2022_6ΧΘΟΩΛΝ-Σ1Ι
pdf 169_2022_ΩΜΓΡΩΛΝ-1ΦΣ
pdf 170_2022_6Ι9ΩΩΛΝ-Κ09
pdf 171_2022_6ΑΚΡΩΛΝ-Ι0Ξ
pdf 172_2022_Ψ010ΩΛΝ-ΨΕ3
pdf 173_2022_97ΥΟΩΛΝ-Σ32
pdf 174_2022_9ΡΕΗΩΛΝ-ΜΤΨ
pdf 175_2022
pdf 176_2022_9ΖΜΛΩΛΝ-ΙΑΣ
pdf 177_2022_ΨΧΞΙΩΛΝ-ΓΑΒ
pdf 178_2022_ΨΡ2ΜΩΛΝ-Κ7Τ
pdf 179_2022_Ψ9Σ0ΩΛΝ-ΑΔΣ
pdf 180_2022_6ΩΔΧΩΛΝ-748
pdf 181_9022_6ΨΚΩΛΝ-Ψ0Δ
pdf 182_2022_6Α6ΨΩΛΝ-8ΝΟ
pdf 183_2022_ΨΣΛ6ΩΛΝ-ΧΓΝ
pdf 184_2022_6ΡΨΧΩΛΝ-ΟΚΥ
pdf 185_2022_ΨΤ7ΗΩΛΝ-ΡΛΛ
pdf 187_2022_ΨΤΞΝΩΛΝ-3ΤΑ
pdf 188_2022_ΨΝ92ΩΛΝ-ΩΕΙ
pdf 189_2022
pdf 190_2022
pdf 191_2022_ΩΜΠΥΩΛΝ-ΤΔΨ
pdf 192_2022_ΨΡ3ΟΩΛΝ-6ΨΞ
pdf 193_2022_ΨΓΥΑΩΛΝ-9Κ9
pdf 194_2022_ΩΜΦΔΩΛΝ-Π2Υ
pdf 195_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΨΩ1ΛΩΛΝ-Φ4Τ
pdf 196_2022_6ΡΙΚΩΛΝ-Ν3Π
pdf 197_2022_ΩΣ02ΩΛΝ-ΥΑΣ
pdf 198_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΨΓΛΞΩΛΝ-ΘΞΦ
pdf 199_2022_6ΛΝΟΩΛΝ-ΗΦ3
pdf 200_2022_ΨΛΙΘΩΛΝ-ΞΣΒ
pdf 201_2022_Ψ0ΞΠΩΛΝ-ΛΩ8
pdf 202_2022_6Π98ΩΛΝ-Τ16
pdf 203_2022_6149ΩΛΝ-ΥΣΣ
pdf 204_2022_6ΦΑ4ΩΛΝ-ΓΞΤ
pdf 206_2022
pdf 208_2022_ΩΖΤ2ΩΛΝ-ΦΣΦ
pdf 210_2022_ΩΑΨΑΩΛΝ-92Θ
pdf 211_2022_ΩΑΓΠΩΛΝ-Ι36
pdf 213_2022_Ψ224ΩΛΝ-ΘΘΠ
pdf 214_2022_6435ΩΛΝ-ΞΟΧ
pdf 215_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6Λ95ΩΛΝ-ΤΞΨ
pdf 217_2022_6ΩΤ6ΩΛΝ-3ΦΡ
pdf 218_2022_6ΓΜ0ΩΛΝ-14Μ
pdf 219_2022_ΡΟΟ0ΩΛΝ-Α1Π
pdf 220_2022_ΨΜΞΒΩΛΝ-Η0Β
pdf 221_2022_9ΔΦ0ΩΛΝ-1ΟΙ
pdf 222_2022_ΨΚΗΙΩΛΝ-ΒΛ3
pdf 223_2022_ΩΖΨΤΩΛΝ-ΥΟΒ
pdf 224_2022_ΩΖ2ΒΩΛΝ-ΞΦΗ
pdf 225_2022_ΩΣΙΟΩΛΝ-ΒΓ0
pdf 226_2022_ΨΧ8ΖΩΛΝ-5ΤΣ
pdf 227_2022_Ψ9Κ5ΩΛΝ-ΨΑΑ
pdf 228_2022_6ΞΧΧΩΛΝ-Γ10
pdf 229_2022_ΩΑΦΛΩΛΝ-ΣΟΜ
pdf 230_2022_Ψ6Ρ4ΩΛΝ-Ο2Μ
pdf 231_2022_9Γ0ΣΩΛΝ-ΝΧΕ
pdf 232_2022_95ΔΖΩΛΝ-ΨΟΖ
pdf 233_2022_697ΨΩΛΝ-ΚΚΞ
pdf 234_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Ψ9Μ9ΩΛΝ-Χ15
pdf 235_2022
pdf 236_2022_ΒΡΔΩΛΝ-6ΤΤ
pdf 237_2022_Ψ3ΔΜΩΛΝ-ΣΕΘ
pdf 238_2022
pdf 240_2022
pdf 241_2022
pdf 242_2022_9ΨΚΗΩΛΝ-ΖΓΝ
pdf 243_2022_ΩΝΙ4ΩΛΝ-ΤΡ5
pdf 244_2022_ΨΝΚΦΩΛΝ-Ο7Φ
pdf 245_2022_907ΦΩΛΝ-Ι0Η
pdf 246_2022_957ΠΩΛΝ-ΗΟ2
pdf 247_2022_Ψ5ΔΛΩΛΝ-ΦΞΘ
pdf 249_2022_9048ΩΛΝ-371
pdf 250_2022_ΨΖΥΞΩΛΝ-ΥΤ8
pdf 251_2022_6ΖΤΖΩΛΝ-65Σ
pdf 252_2022_6ΣΡΓΩΛΝ-Δ7Ζ
pdf 253_2022_ΩΣ8ΞΩΛΝ-Δ50
pdf 254_2022_ΨΗ23ΩΛΝ-74Κ
pdf 255_2022_6ΡΩ2ΩΛΝ-81Λ
pdf 256_2022_ΨΞΓΨΩΛΝ-ΓΨΘ
pdf 257_2022_60ΛΖΩΛΝ-ΔΑΔ
pdf 258_2022_9ΟΟΛΩΛΝ-ΘΔΝ
pdf 259_2022_ΩΜΤΠΩΛΝ-3ΥΓ
pdf 260_2022_6ΑΝΜΩΛΝ-9ΛΚ
pdf 261_2022_ΩΧΛΩΩΛΝ-955
pdf 262_2022_ΨΡΕΛΩΛΝ-ΨΒΘ
pdf 263_2022_Ψ8ΧΕΩΛΝ-ΓΙ0
pdf 264_2022_ΨΥΕΥΩΛΝ-ΞΣ7
pdf 265_2022_66ΒΟΩΛΝ-ΓΧΠ
pdf 266_2022_9ΗΒ9ΩΛΝ-Ν5Λ
pdf 267_2022_Ψ3ΞΔΩΛΝ-Ζ9Ε
pdf 268_2022_9Η0ΒΩΛΝ-Α17
pdf 269_2022_ΨΖΚ3ΩΛΝ-9Χ2
pdf 270_2022_ΩΧΘΛΩΛΝ-ΙΟ6
pdf 271_2022_64ΩΛΩΛΝ-ΑΧΔ
pdf 272_2022_ΩΥ50ΩΛΝ-74Μ
pdf 273_2022_Ψ3Τ9ΩΛΝ-0ΡΞ
pdf 274_2022_ΨΔΝ7ΩΛΝ-ΩΞ9
pdf 275_2022_ΨΧΣΟΩΛΝ-7ΩΠ
pdf 276_2022_6Ξ36ΩΛΝ-3ΨΜ
pdf 277_2022_6Ψ85ΩΛΝ-2ΞΤ
pdf 278_2022
pdf 279_2022_9ΘΑΤΩΛΝ-Χ3Υ
pdf 280_2022_ΩΥΞΚΩΛΝ-ΒΦ6
pdf 282_2022_9Ε2ΗΩΛΝ-ΝΟΦ
pdf 283_2022_ΨΧ7ΤΩΛΝ-ΨΘΤ
pdf 284_2022_655ΟΩΛΝ-Η6Ο
pdf 285_2022_6ΡΒΩΩΛΝ-Α3Χ
pdf 286_2022_ΨΛ22ΩΛΝ-ΩΛΘ
pdf 287_2022_ΨΡΡΩΩΛΝ-5ΘΤ
pdf 288_2022_9ΡΖΠΩΛΝ-Τ5Ω
pdf 289_2022_6Ν8ΜΩΛΝ-ΘΥΟ
pdf 290_2022
pdf 292_2022_96Θ5ΩΛΝ-9Γ3
pdf 293_2022_ΨΠΜΖΩΛΝ-Η0Ξ
pdf 294_2022_6ΗΚΨΩΛΝ-ΜΜΝ
pdf 295_2022_6ΡΛΕΩΛΝ-Υ0Ω
pdf 296_2022_ΨΞΛ6ΩΛΝ-ΓΛΑ
pdf 297_2022_ΨΩΛΒΩΛΝ-ΞΦΖ
pdf 301_2022_ΨΖΦΡΩΛΝ-44Α
pdf 302_2022_652ΥΩΛΝ-ΚΤΑ
pdf 303_2022_6Ψ58ΩΛΝ-Ψ3Χ
pdf 304_2022_6Β65ΩΛΝ-Ρ3Ω
pdf 305_2022_Ψ8Χ6ΩΛΝ-8ΑΙ
pdf 306_2022_6Λ79ΩΛΝ-ΜΝΜ
pdf 307_2022_65ΜΒΩΛΝ-0ΞΜ
pdf 308_2022_9ΟΩΩΩΛΝ-ΔΣ2
pdf 309_2022_ΩΝΖ0ΩΛΝ-ΤΝΜ
pdf 310_2022_684ΝΩΛΝ-ΒΝ9
pdf 311_20226ΔΛΦΩΛΝ-Λ9Ρ
pdf 312_2022_9Β35ΩΛΝ-ΓΛΑ
pdf 314_2022_ΨΣΝΓΩΛΝ-Ρ07
pdf 317_2022_663ΑΩΛΝ-ΤΜΧ
pdf 318_2022_6Θ79ΩΛΝ-Θ84
pdf 319_2022_Ψ0ΥΙΩΛΝ-ΗΧΧ
pdf 320_2022_6Π47ΩΛΝ-ΨΧΑ
pdf 321_2022_Ω5ΤΦΩΛΝ-ΒΦΕ

4/12 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

4-31/12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

10/12 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ!

11/12 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

12-18/12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ

Έναρξη προγράμματος εγγραφής εθελοντών δοτών και στήριξη της Τράπεζας Μυελού των Οστών

Covid19