ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για δράσεις Πολιτικής Προστασίας/Πυροπροστασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μόνο ηλεκτρονικά
από Δευτέρα 04-05-2020 έως και Παρασκευή 08-05-2020 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση vsotiriou@markopoulo.gr

6Β1ΗΩΛΝ-ΟΕΧ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ