Επιλέξτε Page

Αρχική » Δελτία Τύπου » Απόφαση Δημάρχου για τη διακοπή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη από τη Δευτέρα 17-2-2020 έως και την Τρίτη 18-2-2020, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών

Απόφαση Δημάρχου για τη διακοπή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη από τη Δευτέρα 17-2-2020 έως και την Τρίτη 18-2-2020, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών

14.02.2020 | Αποφάσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Μαρκόπουλο: 14-2-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 2691

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                                                          

                                            

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  48/2020

 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

 

Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ’ υπο-περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998,
  5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ./4133/23.01.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»,
  6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2670/14.2.2020 αίτημα της Διεύθυνσης του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη για αναστολή λειτουργίας του σχολείου, λόγω ασθένειας πολλών παιδιών,
  7. Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διακοπή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2020 για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και για την διενέργεια απολύμανσης στο Σχολείο.

 

 

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      

                                                                            ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.  ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΨΒΤΞΩΛΝ-ΘΣ8

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ