Επιλέξτε Page

Ο Καιρος

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

EUROPE

ΚΕΠ

Αρχική » Αρχική » Mελέτη-τεύχη δημοπράτησης του έργου “Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών περιοχής Κυβούρι Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου”

Mελέτη-τεύχη δημοπράτησης του έργου “Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών περιοχής Κυβούρι Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου”

03.12.2020 | Αρχική, Ενημέρωση, Προκηρύξεις

 Δημοσιεύεται η μελέτη-τεύχη δημοπράτησης του έργου «Άμεσα έργα  ενίσχυσης  ευστάθειας πρανών περιοχής Κυβούρι Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου» , προϋπολογισμού 202.999,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 92723

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 4/1/2021

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων ευστάθειας και ενίσχυσης πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη και ειδικότερα  στο  νότιο τμήμα του όρους στην απόληξη της οδού Κορυφής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 3.200,00 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 180.00,00 ευρώ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ 055) βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31331/22-4-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)».

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr και του Δήμου Μαρκοπούλου, http://www.markopoulo.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 24/12/2020 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΥΔ_signed_ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ_8_2020_signed

6Α72ΟΡ1Κ-6ΔΒ ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

AMESA ERGA ENISXISIS EUSTATHEIAS PRANVN_GEOLOGIKI GEOTECHNIKI

MELETI_signed

EPIKAIROPOIHMENA PARARTHMATA_signed

Sx. I.2.1 XARTIS KLISEON ANAGLYFOU K EUSTATHEIAS_signed

Sx. I.2.2 GEOLOGIKOS XARTIS_signed

Sx. I.3.1 PERIOXI MELETIS K YHESEIS EPEMBASEON_signed

Sx. I.3.2 OGKOLITHOS A_signed

Sx. I.3.3 OGKOLITHOS D_signed

Sx. I.3.4 OGKOLITHOS E_signed

Sx. I.3.5 OGKOLITHOS Z_signed

Sx. I.3.6 OGKOLITHOS C_signed

Sx. I.3.7 OGKOLITHOS X23_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ ΑΠ31331_19 ΧΡΗΜΑΤΟΔ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ