Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 7Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 38/23.09.2020/τ. ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_7Κ_2020

ΦΕΚ_7Κ_2020

20464_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ.doc_signed