Κοινοποιούνται  τα υπ’ αρ. ΑΔΑ 932Λ46ΜΤΛΠ-ΧΝΚ και ΑΔΑ 624046ΜΤΛΠΡΥΧ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς ενημέρωση των συλλόγων και σωματείων Δήμου Μαρκοπούλου.

 

624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ

932Λ46ΜΤΛΠ-ΧΝΚ