Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρον. ταχυδρομείου vsotiriou@markopoulo.grεντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της Ανακοίνωσης 12818/21-8-2020 και συγκεκριμένα:

από τη Δευτέρα 24-8-2020 έως και την Τετάρτη 26-8-2020.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9ΩΑΟΩΛΝ-ΘΩΓ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ