Αγαπητοί Συμπολίτες,
Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση – πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 23/07/2020 σχετικά με την κατάθεση από τους ενδιαφερομένους των στοιχείων και εγγράφων, που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών στοιχείων και εγγράφων είναι η 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης