ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΧΟΣ 6_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 7 _ ΦΑΥ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 4_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 5_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΩΝ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 8_ ΣΑΥ_signed

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 3_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΕΥΧΟΣ 2_ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠ 10917_18

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡ_final_signed