Επιλέξτε Page

Αρχική » Αποφάσεις » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2017

19.02.2020 | Αποφάσεις, Δημοτικό συμβούλιο

Διαθέσιμα αρχεία

Αρχείο
pdf 1 2017
pdf 2 2017ds_715ΤΩΛΝ-ΨΟ2
pdf 3 2017ds_7ΜΙΣΩΛΝ-ΓΔ1
pdf 4 2017ds_ΩΟ1ΒΩΛΝ-ΖΜΗ
pdf 5 2017ds_752ΙΩΛΝ-0ΧΧ
pdf 6 2017ds_6ΩΝ3ΩΛΝ-Υ5Φ
pdf 6 2017ds_orthi6ΩΝ3ΩΛΝ-Υ5Φ
pdf 6ΔΠΙΩΛΝ-ΜΩΦ
pdf 7 2017ds_orthi Ω70ΗΩΛΝ-9ΥΣ
pdf 7 2017ds_Ω70ΗΩΛΝ-9ΥΣ
pdf 8 2017ds_ΩΑ13ΩΛΝ-6Μ9
pdf 9 2017ds_ΩΧ70ΩΛΝ-ΙΓΑ
pdf 10 2017ds_ΩΜΥΜΩΛΝ-2ΒΙ
pdf 11 2017ds_Ψ4ΨΖΩΛΝ-2ΘΔ
pdf 12 2017ds_Ω9Η3ΩΛΝ-ΧΞΗ
pdf 13 2017ds_ΨΠ60ΩΛΝ-10Η
pdf 14 2017ds_ΩΡΘΑΩΛΝ-1ΙΙ
pdf 15 2017ds_ΨΟΩ5ΩΛΝ-5Σ3
pdf 16 2017ds_ΩΓΤΙΩΛΝ-ΧΒΕ
pdf 17 2017ds_Ω03ΞΩΛΝ-Π8Λ
pdf 18 2017ds_75Ο3ΩΛΝ-ΔΒΟ
pdf 19 2017ds_ΩΛ4ΝΩΛΝ-Ρ0Φ
pdf 20 2017ds_ΩΣΥ7ΩΛΝ-3ΤΚ
pdf 21 2017ds_Ω23ΚΩΛΝ-ΤΑΙ
pdf 22 2017ds_7ΓΛΝΩΛΝ-Σ6Υ
pdf 23 2017ds_ΨΒ2ΒΩΛΝ-1ΟΡ
pdf 24 2017ds_Ω5Μ2ΩΛΝ-ΦΧΓ
pdf 25 2017ds_Ω5Χ2ΩΛΝ-ΜΗ5
pdf 26 2017ds_75ΤΠΩΛΝ-458
pdf 27 2017ds_ΩΟ10ΩΛΝ-62Τ
pdf 28 2017ds_ΨΘ7ΞΩΛΝ-ΟΦ1
pdf 29 2017ds_7Θ6ΞΩΛΝ-3ΡΥ
pdf 30 2017
pdf 31 2017ds_6Υ1ΒΩΛΝ-Α64
pdf 31 2017ds_orthi 6Υ1ΒΩΛΝ-Α64
pdf 32 2017ds_ΨΨΥΡΩΛΝ-ΟΨΧ
pdf 33 2017ds_Ω3ΩΓΩΛΝ-65Ο
pdf 34 2017ds_ΩΨ8ΙΩΛΝ-Ν9Ζ
pdf 35 2017ds_ΩΗΠΤΩΛΝ-ΔΔΖ
pdf 36 2017ds_7ΤΠ9ΩΛΝ-91Χ
pdf 37 2017ds_ΩΞΓΨΩΛΝ-Κ4Γ
pdf 38 2017ds_7ΧΝ1ΩΛΝ-6Φ9
pdf 39 2017ds_ΩΩ12ΩΛΝ-Υ1Φ
pdf 40 2017ds_ΩΛ4ΠΩΛΝ-Κ10
pdf 41 2017ds_ΩΩΛΠΩΛΝ-8ΛΘ
pdf 42 2017ds_60ΧΤΩΛΝ-ΩΓΑ
pdf 43 2017ds_Ω9ΥΓΩΛΝ-ΙΤΘ
pdf 44 2017ds_6ΒΦΙΩΛΝ-Ω3Ο
pdf 45 2017ds_635ΨΩΛΝ-ΨΓΥ
pdf 46 2017ds_ΨΨΞΗΩΛΝ-ΛΤΚ
pdf 47 2017ds_7ΔΞ1ΩΛΝ-ΓΤΣ
pdf 48 2017ds_ΩΡΖΦΩΛΝ-ΖΝ5
pdf 49 2017ds_ΨΩΦΡΩΛΝ-ΤΡΜ
pdf 50 2017ds_6ΨΑ1ΩΛΝ-ΓΕΨ
pdf 51 2017ds_ΩΓΩΤΩΛΝ-Φ67
pdf 52 2017ds_6ΙΝΔΩΛΝ-ΔΕ6
pdf 53 2017ds_ΩΥΓΝΩΛΝ-3Α9
pdf 54 2017ds_60Τ7ΩΛΝ-042
pdf 55 2017ds_7Τ1ΥΩΛΝ-ΔΑΝ
pdf 56 2017ds_7341ΩΛΝ-Χ5Ζ
pdf 57 2017ds_6ΥΕΓΩΛΝ-ΥΙΕ
pdf 58 2017ds_73Τ0ΩΛΝ-Δ6Ο
pdf 59 2017ds_6ΗΜΣΩΛΝ-ΔΥΤ
pdf 60 2017ds_Ω77ΝΩΛΝ-ΓΩ2
pdf 61 2017ds_6Π59ΩΛΝ-ΣΨ4
pdf 62 2017ds_7ΖΕΡΩΛΝ-ΙΘΙ
pdf 62 2017ds_orthi7ΖΕΡΩΛΝ-ΙΘΙ
pdf 63 2017ds_ΩΦΗΩΩΛΝ-ΧΩΛ
pdf 64 2017ds_ΨΠ6ΡΩΛΝ-ΖΑΞ
pdf 65 2017ds_Ω5ΡΤΩΛΝ-ΡΞΩ
pdf 66 2017ds_Ω0ΕΚΩΛΝ-2ΘΨ
pdf 67 2017ds_ΨΔ5ΓΩΛΝ-ΝΦΑ
pdf 68 2017ds_ΩΝΧ6ΩΛΝ-0Β8
pdf 69 2017ds_6ΚΔΓΩΛΝ-Χ70
pdf 69 2017ds_orthi6ΚΔΓΩΛΝ-Χ70
pdf 70 2017ds_orthiΩΕΣΔΩΛΝ-Η4Γ
pdf 70 2017ds_ΩΕΣΔΩΛΝ-Η4Γ
pdf 71 2017ds_75ΥΟΩΛΝ-10Ρ
pdf 72 2017
pdf 73 2017ds_7ΙΠΜΩΛΝ-Χ9Κ
pdf 74 2017ds_6ΜΒΤΩΛΝ-Υ30
pdf 75 2017ds_61Δ5ΩΛΝ-1Ρ7
pdf 76 2017ds_6ΨΓΟΩΛΝ-93Η
pdf 77 2017ds_orthiΨ4ΤΛΩΛΝ-ΦΩΔ
pdf 77 2017ds_Ψ4ΤΛΩΛΝ-ΦΩΔ
pdf 78 2017ds_6Ξ3ΣΩΛΝ-ΘΝΥ
pdf 79 2017ds_6ΑΛ5ΩΛΝ-02Ν
pdf 80 2017ds_ΩΝ8ΚΩΛΝ-7ΜΡ
pdf 81 2017ds_707ΓΩΛΝ-ΑΚΠ
pdf 82 2017ds_ΩΧΔ4ΩΛΝ-ΖΗΕ
pdf 83 2017ds_6ΤΟΝΩΛΝ-ΟΦ1
pdf 84.2017ds_70ΕΩΩΛΝ-Ι3Α
pdf 85 2017ds_6ΣΒΟΩΛΝ-9ΥΩ
pdf 86 2017ds_ΨΨΧΚΩΛΝ-ΥΛΜ
pdf 87 2017ds_ΩΦΡΛΩΛΝ-Ν1Ξ
pdf 88 2017ds_ΨΛΤΗΩΛΝ-40Α
pdf 89 2017ds_Ω3ΠΩΩΛΝ-2Σ2
pdf 90 2017ds_6Β32ΩΛΝ-ΤΒΑ
pdf 91 2017ds_Ω1ΡΡΩΛΝ-2ΗΤ
pdf 92 2017ds_Ω62ΡΩΛΝ-8ΞΩ
pdf 93 2017ds_73ΒΤΩΛΝ-1ΛΥ
pdf 94 2017ds_7ΙΘΨΩΛΝ-44Θ
pdf 95 2017ds_6ΧΤΤΩΛΝ-Π15
pdf 96 2017ds_63ΩΧΩΛΝ-6ΑΒ
pdf 97 2017ds_Ω5ΦΤΩΛΝ-ΤΨΣ
pdf 98 2017ds_ΩΤ78ΩΛΝ-ΖΤΛ
pdf 99 2017ds_7Ζ15ΩΛΝ-ΙΗΙ
pdf 100 2017ds_Ω5ΘΖΩΛΝ-Δ0Ρ
pdf 101 2017ds_Ψ70ΤΩΛΝ-86Β
pdf 102 2017ds_67Ε3ΩΛΝ-Τ4Υ
pdf 103 2017ds_6ΝΓ9ΩΛΝ-Α7Ο
pdf 104 2017ds_70ΕΝΩΛΝ-ΥΛ8
pdf 105 2017ds_Ψ0ΨΗΩΛΝ-Υ32
pdf 106 2017ds_7Ι6ΙΩΛΝ-ΥΑ3
pdf 107 2017ds_6Θ2ΥΩΛΝ-ΘΤ9
pdf 108 2017
pdf 109 2017ds_6ΣΓΜΩΛΝ-2ΒΓ
pdf 110 2017ds_ΩΖ9ΘΩΛΝ-ΒΥ6
pdf 111 2017ds_Ω33ΕΩΛΝ-ΙΕΚ
pdf 112 2017ds_6ΧΤΓΩΛΝ-Κ0Υ
pdf 113 2017ds_ΩΡΓ5ΩΛΝ-ΑΩΖ
pdf 114 2017ds_6ΛΗΠΩΛΝ-ΕΕΑ
pdf 115 2017ds_7ΘΧΩΩΛΝ-ΕΗΟ
pdf 116 2017ds_7Υ3ΨΩΛΝ-3ΜΣ
pdf 117 2017ds_7ΚΩΦΩΛΝ-ΥΦ3
pdf 118 2017ds_ΩΔΘ4ΩΛΝ-ΡΤΔ
pdf 119 2017ds_Ω36ΥΩΛΝ-Ψ2Ι
pdf 120 2017ds_7Φ5ΤΩΛΝ-Σ7Θ
pdf 121 2017ds_731ΦΩΛΝ-3ΤΧ
pdf 122 2017
pdf 123 2017ds_7ΜΠΡΩΛΝ-ΙΞΓ
pdf 124 2017ds_6Μ0ΨΩΛΝ-ΓΨ9
pdf 125 2017ds_ΩΣ6ΓΩΛΝ-ΠΓΝ
pdf 126 2017ds_78ΤΠΩΛΝ-9ΙΒ
pdf 127 2017ds_78ΛΣΩΛΝ-ΤΘΕ
pdf 128 2017ds_ΩΖ4ΒΩΛΝ-ΚΦΓ
pdf 129 2017ds_7ΧΚΛΩΛΝ-ΑΛΘ
pdf 130 2017ds_6ΨΤ2ΩΛΝ-ΚΘ9
pdf 131 2017ds_ΩΑΞΔΩΛΝ-ΥΝΠ
pdf 132 2017ds_Ω8Ζ0ΩΛΝ-ΒΜ8
pdf 133 2017ds_ΩΕΗ4ΩΛΝ-ΗΒΗ
pdf 134 2017ds_ΨΓΨ7ΩΛΝ-8ΛΓ
pdf 135 2017ds_6ΔΣ5ΩΛΝ-8ΒΟ
pdf 136 2017ds_ΩΙΓΙΩΛΝ-ΣΤΘ
pdf 137 2017ds_6Ζ4ΒΩΛΝ-66Ι
pdf 138 2017ds_ΩΨ7ΜΩΛΝ-Ε26
pdf 139 2017ds_7ΗΕΜΩΛΝ-ΥΑΗ
pdf 139 2017ds_orthi7ΗΕΜΩΛΝ-ΥΑΗ
pdf 140 2017ds_61ΥΦΩΛΝ-ΒΜ4
pdf 141 2017ds_65Φ4ΩΛΝ-ΠΔΣ
pdf 142 2017ds_7ΙΥΚΩΛΝ-Η4Σ
pdf 143 2017ds_68ΨΡΩΛΝ-ΜΨΔ
pdf 144 2017ds_ΩΙΞΛΩΛΝ-Θ0Α
pdf 145 2017ds_60ΓΒΩΛΝ-21Π
pdf 146 2017ds_ΩΝΠΙΩΛΝ-35Ζ
pdf 147 2017ds_7ΑΙ1ΩΛΝ-ΜΜ7
pdf 148 2017ds_ΩΑΦΚΩΛΝ-ΗΧ9
pdf 149 2017ds_orthiΨΦ88ΩΛΝ-Ζ42
pdf 149 2017ds_ΨΦ88ΩΛΝ-Ζ42
pdf 150 2017ds_ΩΥΙ5ΩΛΝ-ΑΞΣ
pdf 151 2017ds_Ω567ΩΛΝ-Β4Τ
pdf 152 2017ds_Ω6ΞΨΩΛΝ-6ΝΕ
pdf 153 2017ds_628ΩΩΛΝ-60Κ
pdf 154 2017ds_ΨΗ3ΝΩΛΝ-ΤΝΚ
pdf 155 2017ds_ΨΞΗΞΩΛΝ-ΑΙ0
pdf 156 2017ds_7ΖΑΖΩΛΝ-1Ο2
pdf 157 2017ds_ΨΒΩΡΩΛΝ-4Α3
pdf 158 2017ds_7ΣΙΒΩΛΝ-ΕΛΓ
pdf 159 2017ds_Ω5ΚΛΩΛΝ-79Θ
pdf 160 2017ds_70ΟΩΩΛΝ-Χ4Ε
pdf 161 2017ds_ΩΝΨ5ΩΛΝ-3Δ2
pdf 162 2017ds_6ΙΛΠΩΛΝ-Ο72
pdf 163 2017ds_6ΑΡΖΩΛΝ-Γ2Φ
pdf 164 2017ds_7ΖΤΡΩΛΝ-ΔΚΤ
pdf 165 2017ds_6ΠΚ2ΩΛΝ-ΚΛΙ
pdf 166 2017ds_Ω7ΦΟΩΛΝ-ΘΕΥ
pdf 167 2017ds_6Χ15ΩΛΝ-ΩΗΔ
pdf 168 2017ds_ΩΑΤΙΩΛΝ-Ζ3Μ
pdf 169 2017ds_6Τ4ΞΩΛΝ-ΨΨ4
pdf 170 2017ds_ΩΡ2ΘΩΛΝ-ΛΟ1
pdf 172 2017ds_ΩΗΧΟΩΛΝ-43Ο
pdf 173 2017ds_6ΝΨΘΩΛΝ-4Ψ5
pdf 174 2017ds_Ψ9ΩΧΩΛΝ-4ΩΙ
pdf 175 2017ds_ΩΔΘΗΩΛΝ-Δ7Ν
pdf 176 2017ds_ΩΔΙΘΩΛΝ-ΓΑΒ
pdf 177 2017ds_Ω8ΚΞΩΛΝ-ΧΤΟ
pdf 178 2017ds_Ψ4ΟΥΩΛΝ-6Γ7
pdf 179 2017ds_Ω9ΘΑΩΛΝ-Δ9Τ
pdf 180 2017ds_6ΦΖ0ΩΛΝ-Φ5Γ
pdf 181 2017ds_ΩΚ6ΞΩΛΝ-ΩΔΘ
pdf 182 2017ds_7ΘΙ8ΩΛΝ-ΛΔ8
pdf 183 2017ds_ΩΑΩ2ΩΛΝ-ΔΥΩ
pdf 184 2017ds_7Ξ0ΓΩΛΝ-Κ21
pdf 185 2017ds_6Λ33ΩΛΝ-504
pdf 186 2017ds_6Ψ4ΤΩΛΝ-Σ4Ξ
pdf 187 2017ds_7ΔΕ6ΩΛΝ-ΕΨΑ
pdf 187 2017ds_orthi7ΔΕ6ΩΛΝ-ΕΨΑ
pdf 188 2017ds_6ΘΒΕΩΛΝ-5ΨΕ
pdf 189 2017ds_6Γ6ΧΩΛΝ-Γ18
pdf 190 2017ds_ΨΖΑΑΩΛΝ-ΙΓΖ
pdf 191 2017ds_6ΜΟΖΩΛΝ-9Φ9
pdf 192 2017ds_6ΠΟΩΩΛΝ-ΣΓΙ
pdf 193 2017ds_7ΣΣ2ΩΛΝ-2ΟΗ
pdf 194 2017ds_ΨΜ7ΗΩΛΝ-0ΗΗ
pdf 195 2017ds_ΩΖ2ΠΩΛΝ-6ΧΥ
pdf 196 2017ds_ΩΙ4ΒΩΛΝ-Φ4Λ
pdf 197 2017ds_7ΘΖ3ΩΛΝ-ΒΩ0
pdf 198 2017ds_ΩΕΖΛΩΛΝ-ΟΕΗ
pdf 199 2017ds_ΩΡΛΟΩΛΝ-ΙΜΝ
pdf 200 2017ds_69ΛΧΩΛΝ-ΓΑΞ
pdf 201 2017ds_6ΥΣΝΩΛΝ-11Χ
pdf 202 2017ds_6ΤΘΧΩΛΝ-ΠΡΝ
pdf 203 2017ds_6ΜΓΩΩΛΝ-ΣΟΝ
pdf 204 2017ds_ΩΕΖΦΩΛΝ-0ΟΟ
pdf 205 2017ds_orthiΩΒΚ2ΩΛΝ-ΦΡΓ
pdf 205 2017ds_ΩΒΚ2ΩΛΝ-ΦΡΓ
pdf 206 2017ds_ΩΣΜΙΩΛΝ-850
pdf 207 2017ds_6Ρ3ΝΩΛΝ-ΕΗ5
pdf 208 2017ds_6ΩΦ9ΩΛΝ-214
pdf 209 2017ds_ΨΟ82ΩΛΝ-ΓΞΘ
pdf 210 2017ds_6ΥΘΓΩΛΝ-ΘΡΟ
pdf 211 2017ds_7Η9ΕΩΛΝ-526
pdf 211 2017ds_orthi7Η9ΕΩΛΝ-526
pdf 212 2017ds_725ΜΩΛΝ-ΧΞΖ
pdf 213 2017ds_68ΧΑΩΛΝ-ΝΓ9
pdf 214 2017ds_Ω8Ψ1ΩΛΝ-ΓΣΛ
pdf 215 2017ds_orthiΩ18ΧΩΛΝ-ΑΡ6
pdf 215 2017ds_Ω18ΧΩΛΝ-ΑΡ6
pdf 216 2017ds_663ΟΩΛΝ-ΔΤΗ
pdf 217 2017ds_ΩΧΦ5ΩΛΝ-Ε6Δ
pdf 219 2017ds_6ΦΟ0ΩΛΝ-Θ3Ρ
pdf 220 2017ds_75Ο1ΩΛΝ-ΓΨΣ
pdf 221 2017ds_ΨΩΡΡΩΛΝ-Γ6Μ
pdf 222 2017ds_orthiΩΧΙ9ΩΛΝ-Λ92
pdf 222 2017ds_ΩΧΙ9ΩΛΝ-Λ92
pdf 223 2017ds_6ΡΕΨΩΛΝ-ΕΩΓ
pdf 224 2017ds_6Ν12ΩΛΝ-0ΦΠ
pdf 225 2017ds_Ω4ΤΓΩΛΝ-7Φ2
pdf 226 2017ds_6ΤΤΣΩΛΝ-3Ε1
pdf 227 2017ds_7ΞΝ0ΩΛΝ-ΡΓ2
pdf 228 2017ds_ΩΞΝΒΩΛΝ-7Ξ5
pdf 229 2017ds_ΩΓΕ0ΩΛΝ-3ΑΗ
pdf 230 2017ds_7ΧΓΔΩΛΝ-ΓΔΛ
pdf 231 2017ds_ΩΒΨ0ΩΛΝ-ΞΔ0
pdf 232 2017ds_Ψ71ΛΩΛΝ-ΞΨΩ
pdf 233 2017ds_6ΤΧΑΩΛΝ-2ΓΙ
pdf 234 2017ds_ΩΟ4ΥΩΛΝ-ΦΕΟ
pdf 235 2017ds_7ΑΦΩΩΛΝ-36Γ
pdf 237 2017ds_7ΥΛ1ΩΛΝ-ΩΚΜ
pdf 238 2017ds_ΩΔ0ΦΩΛΝ-5Η1
pdf 239 2017ds_Ω5ΩΜΩΛΝ-ΝΗΖ
pdf 240 2017ds_75ΗΕΩΛΝ-ΩΑΦ
pdf 241 2017ds_6Ξ9ΒΩΛΝ-ΘΧΙ
pdf 242 2017ds_7ΔΡ1ΩΛΝ-8ΣΗ
pdf 243 2017ds_71ΗΑΩΛΝ-Ξ07
pdf 244 2017ds_6Λ9ΙΩΛΝ-59Φ
pdf 244 2017ds_orthi6Λ9ΙΩΛΝ-59Φ
pdf 245 2017ds_ΩΔΤΝΩΛΝ-24Ξ
pdf 246 2017ds_Ω27ΨΩΛΝ-ΥΥΕ
pdf 247 2017ds_6Ψ84ΩΛΝ-ΜΩ6
pdf 248 2017ds_ΩΡΡΕΩΛΝ-ΩΤΓ
pdf 249 2017ds_ΨΟΡ7ΩΛΝ-Ρ78
pdf 250 2017ds_7ΓΡΥΩΛΝ-4ΘΞ
pdf 251 2017ds_7ΙΩΘΩΛΝ-04Μ
pdf 252 2017ds_63ΟΖΩΛΝ-57Σ
pdf 253 2017ds_6Γ6ΓΩΛΝ-Ζ77
pdf 254 2017ds_68Ν6ΩΛΝ-Σ2Χ
pdf 255 2017ds_7ΗΖΠΩΛΝ-ΙΜΞ
pdf 256 2017ds_6Σ8ΖΩΛΝ-ΔΧΝ
pdf 257 2017ds_7Ζ9ΞΩΛΝ-ΩΚΣ
pdf 258 2017ds_ΩΑ0ΟΩΛΝ-Ν30
pdf 259 2017ds_ΩΓΩΦΩΛΝ-ΞΓΙ
pdf 260 2017ds_6ΞΔΔΩΛΝ-ΒΘ0
pdf 262 2017ds_ΩΚΤΖΩΛΝ-Τ0Ε
pdf 263 2017ds_6ΠΗΓΩΛΝ-4Μ8
pdf 264 2017ds_ΨΞΞΡΩΛΝ-ΝΕΞ
pdf 265 2017ds_ΩΕΝΚΩΛΝ-ΑΨΟ
pdf 266 2017ds_Ψ7Υ5ΩΛΝ-ΕΝΜ
pdf 267 2017ds_orthiΩ89ΞΩΛΝ-Ν3Η
pdf 267 2017ds_Ω89ΞΩΛΝ-Ν3Η
pdf 268 2017ds_6ΞΩΣΩΛΝ-Γ1Ι
pdf 269 2017ds_ΩΠΟ3ΩΛΝ-9Φ9
pdf 270 2017ds_6Ω4ΑΩΛΝ-ΤΟ3
pdf 271 2017ds_ΩΞΓΝΩΛΝ-ΡΡΚ
pdf 272 2017ds_ΩΠΓΣΩΛΝ-427
pdf 273 2017ds_7Φ2ΩΩΛΝ-Β3Λ
pdf 274 2017ds_64Λ7ΩΛΝ-ΨΚΨ
pdf 275 2017ds_ΨΩΩΟΩΛΝ-ΚΞ3
pdf 276 2017ds_Ω4ΡΗΩΛΝ-ΒΘΨ
pdf 277 2017ds_6ΧΓΞΩΛΝ-ΟΔΗ
pdf 278 2017ds_Ω4ΧΥΩΛΝ-0ΤΤ
pdf 279 2017ds_6ΟΚ7ΩΛΝ-Ο9Δ
pdf 280 2017ds_ΨΟΠ7ΩΛΝ-4Ρ1
pdf 281 2017ds_ΨΛΙ7ΩΛΝ-ΖΗ1
pdf 282 2017ds_73ΤΠΩΛΝ-ΡΦΖ
pdf 283 2017ds_7Γ1ΚΩΛΝ-647
pdf 284 2017ds_7ΗΔΞΩΛΝ-ΜΘ4
pdf 285 2017ds_ΩΠΦΤΩΛΝ-ΔΟ1
pdf 286 2017ds_ΩΛΛΙΩΛΝ-Υ34
pdf 287 2017ds_Ω6ΖΖΩΛΝ-6ΦΛ
pdf 288 2017ds_ΩΡΟΡΩΛΝ-Χ19
pdf 289 2017ds_6Ψ4ΨΩΛΝ-33Κ
pdf 290 2017ds_ΨΓΠ0ΩΛΝ-ΚΗΥ
pdf 291 2017ds_7ΖΚΓΩΛΝ-ΟΣΡ
pdf 292 2017ds_ΩΔΣ3ΩΛΝ-ΜΦΘ
pdf 293 2017ds_623ΓΩΛΝ-ΝΕ7
pdf 294 2017ds_ΩΝΓ9ΩΛΝ-Θ0Ψ
pdf 295 2017ds_ΨΟΑΛΩΛΝ-ΔΩΨ
pdf 296 2017ds_7Α4ΘΩΛΝ-ΤΞΤ
pdf 297 2017ds_6ΝΛ8ΩΛΝ-ΠΩΗ
pdf 298 2017ds_ΩΨΝ0ΩΛΝ-ΤΗ6
pdf 299 2017ds_ΩΦ74ΩΛΝ-Ρ0Π
pdf 299 2017orthids_ΩΦ74ΩΛΝ-Ρ0Π
pdf 300 2017ds_6ΗΟ7ΩΛΝ-Η2Θ
pdf 301 2017ds_69ΞΡΩΛΝ-ΛΙΗ
pdf 302 2017ds_ΨΙΩΤΩΛΝ-4Μ3
pdf 303 2017 ΟΡΘΗ
pdf 303 2017ds_6Ψ6ΙΩΛΝ-ΤΒ8
pdf 304 2017
pdf 305 2017ds_65ΨΗΩΛΝ-Ω30
pdf 306 2017ds_ΨΕΖ6ΩΛΝ-ΙΑΟ
pdf 307 2017ds_62ΖΩΩΛΝ-6ΞΨ
pdf 308 2017ds_6ΥΓ4ΩΛΝ-ΠΕΦ
pdf 309 2017ds_ΩΟΝΜΩΛΝ-011
pdf 310 2017ds_ΩΗ83ΩΛΝ-ΗΦ5
pdf 311 2017ds_ΩΧΛΦΩΛΝ-ΡΛΥ
pdf 312 2017ds_68ΕΟΩΛΝ-4ΤΧ
pdf 313 2017ds_ΨΨΥ3ΩΛΝ-Μ24
pdf 314 2017ds_6ΙΔΚΩΛΝ-6ΙΤ
pdf 315 2017
pdf 316 2017ds_ΩΓΔ8ΩΛΝ-262
pdf 317 2017ds_ΩΟ4ΒΩΛΝ-ΧΕΒ
pdf 318 2017ds_ΨΦΥΝΩΛΝ-ΓΤ4
pdf 319 2017ds_7ΓΟΜΩΛΝ-ΖΓΜ
pdf 320 2017ds_6ΜΑΤΩΛΝ-Π5Ζ
pdf 321 2017ds_ΩΖΦΔΩΛΝ-ΓΒΞ
pdf 322 2017ds_ΨΓΔΗΩΛΝ-204
pdf 323 2017ds_6227ΩΛΝ-Α7Θ
pdf 324 2017ds_ΩΠΧ0ΩΛΝ-9ΩΞ
pdf 325 2017ds_6ΨΘ7ΩΛΝ-ΛΜΟ
pdf 326 2017ds_Ψ7Χ5ΩΛΝ-11Ρ
pdf 327 2017ds_ΩΤΣΕΩΛΝ-ΦΗΑ
pdf 328 2017ds_613ΞΩΛΝ-Σ7Ξ
pdf 329 2017ds_ΨΣΟ2ΩΛΝ-ΖΜΙ
pdf 330 2017 ds_6Τ2ΝΩΛΝ-ΖΑΩ
pdf 330 2017ds_6Τ2ΝΩΛΝ-ΖΑΩ
pdf 331 2017ds_7ΞΛ6ΩΛΝ-9Θ2
pdf 332 2017ds_ΨΨ7ΖΩΛΝ-8ΒΖ
pdf 333 2017ds_ΨΘΦΨΩΛΝ-ΛΝΩ
pdf 334 2017ds_6ΟΑΕΩΛΝ-3Β7
pdf 335 2017ds_7ΘΩΑΩΛΝ-ΧΨΣ
pdf 336 2017ds_7Φ8ΦΩΛΝ-1Ρ3
pdf 337 2017ds_7Κ59ΩΛΝ-Β5Ι
pdf 338 2017
pdf 339 2017ds_Ω3ΚΛΩΛΝ-ΡΒΚ
pdf 340 2017ds_6Ε0ΕΩΛΝ-1ΒΟ
pdf 341 2017ds_ΨΠΑΜΩΛΝ-ΛΞΝ
pdf 342 2017ds_6ΡΩΥΩΛΝ-1Α9
pdf 343 2017ds_6ΡΟΠΩΛΝ-ΙΘΣ
pdf 344 2017ds_ΨΜ1ΜΩΛΝ-Ν15
pdf 345 2017dsorthi_Ω930ΩΛΝ-357
pdf 346 2017ds_65ΔΧΩΛΝ-9Κ8
pdf 347 2017ds_6ΡΦΣΩΛΝ-ΕΡΝ
pdf 347 2017dsorthi_6ΡΦΣΩΛΝ-ΕΡΝ
pdf 348 2017ds_Ψ477ΩΛΝ-ΤΧΖ
pdf 349 2017ds_Ω66ΨΩΛΝ-ΩΑΞ
pdf 350 2017ds_Ψ4ΡΨΩΛΝ-ΓΒΖ
pdf 351 2017ds_ΩΖΛΜΩΛΝ-ΚΚΥ
pdf 352 2017ds_ΩΤΡΕΩΛΝ-Ι1Ο
pdf 353 2017ds_ΩΩΝ6ΩΛΝ-ΟΒΩ
pdf 354 2017ds_ΨΟ8ΤΩΛΝ-ΩΘ8
pdf 355 2017ds_ΩΞΖ1ΩΛΝ-528
pdf 357 2017ds_Ω2ΑΙΩΛΝ-8Χ7
pdf 358 2017ds_64Ο5ΩΛΝ-23Α
pdf 359 2017ds_6ΗΤΠΩΛΝ-Τ51
pdf 360 2017ds_6ΠΗΤΩΛΝ-ΧΡΖ
pdf 361 2017ds_ΩΕΚΤΩΛΝ-Φ9Ε
pdf 362 2017ds_ΩΙ7ΔΩΛΝ-Φ70
pdf 363 2017ds_Ω091ΩΛΝ-Ε1Μ
pdf 364 2017ds_ΩΜΧΘΩΛΝ-ΗΨΞ
pdf 365 2017ds_7Ν1ΒΩΛΝ-7ΑΚ
pdf 366 2017ds_ΩΨ78ΩΛΝ-ΥΤΠ
pdf 367 2017ds_6Η48ΩΛΝ-9ΑΖ
pdf 368 2017ds_6ΟΣ3ΩΛΝ-5ΝΚ
pdf 369 2017ds_ΩΔΛ7ΩΛΝ-ΜΕΩ
pdf 370 2017ds_7181ΩΛΝ-ΩΡΦ
pdf 371 2017ds_ΩΖΡ9ΩΛΝ-Ψ5Κ
pdf 373 2017ds_ΩΛΙΖΩΛΝ-ΦΘΞ
pdf 374 2017ds_ΩΗΚΚΩΛΝ-Υ7Ξ
pdf 376 2017ds_78ΡΓΩΛΝ-ΒΑ7
pdf 377 2017ds_7ΞΧΚΩΛΝ-Φ3Ι
pdf 378 2017ds_694ΠΩΛΝ-ΞΩ3
pdf 379 2017ds_7ΔΝΝΩΛΝ-Υ41
pdf 380 2017ds_ΩΑΒΑΩΛΝ-Μ30
pdf 381 2017ds_6ΧΣΣΩΛΝ-Κ9Μ
pdf 382 2017ds_Ψ13ΗΩΛΝ-86Α
pdf 383 2017ds_6Θ5ΦΩΛΝ-ΒΩΝ
pdf 384 2017ds_6ΝΘΞΩΛΝ-ΤΕΕ
pdf 385 2017ds_621ΔΩΛΝ-Ψ5Τ
pdf 386 2017ds_6ΦΨΠΩΛΝ-1ΝΚ
pdf 387 2017ds_ΩΙΡ9ΩΛΝ-Κ84
pdf 388 2017ds_7ΝΜΞΩΛΝ-Ν6Α
pdf 389 2017ds_6ΝΟΕΩΛΝ-2Ρ6
pdf 390 2017
pdf 391 2017ds_67ΗΤΩΛΝ-ΛΚ2
pdf 392 2017ds_62ΩΚΩΛΝ-ΠΘ8
pdf 393 2017ds_669ΞΩΛΝ-ΙΧΛ
pdf 394 2017ds_7ΘΥ4ΩΛΝ-8ΦΔ
pdf 395 2017ds_Ω6Δ7ΩΛΝ-85Ρ
pdf 396 2017ds_6Θ3ΟΩΛΝ-ΝΧΛ
pdf 397 2017ds_Ω7ΤΗΩΛΝ-ΣΔΥ
pdf 398 2017ds_7Ξ1ΒΩΛΝ-467
pdf 399 2017ds_6ΖΣΑΩΛΝ-6ΙΤ
pdf 400 2017ds_7ΓΕ8ΩΛΝ-ΦΩΗ
pdf 401 2017ds_7Ι8ΣΩΛΝ-Ι5Ο
pdf 402 2017ds_ΩΙ7ΣΩΛΝ-Φ40
pdf 403 2017ορθή
pdf 404 2017ds_ΩΟΩΓΩΛΝ-ΓΞ7
pdf 405 2017ds_6ΙΛΒΩΛΝ-3Ψ2
pdf 406 2017ds_6ΗΜΖΩΛΝ-80Η
pdf 407 2017ds_ΨΕΟΙΩΛΝ-ΙΨ1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2018

Απόφαση Δημάρχου για τη διακοπή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη από τη Δευτέρα 17-2-2020 έως και την Τρίτη 18-2-2020, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών

Διακοπή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2020, λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης, την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών και τη διενέργεια απολύμανσης στο Σχολείο.

Διαβάστε Περισσότερα