Αρχική » Ενημέρωση » Απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΑΔΑ: Ω4Α3ΩΛΝ-9Σ3) σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στην Τεχνική Υπηρεσία

Απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΑΔΑ: Ω4Α3ΩΛΝ-9Σ3) σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στην Τεχνική Υπηρεσία

10.09.2019 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                   Μαρκόπουλο: 10/9/2019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 14445
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 290/2019
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1157/81 «περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως
Νοµοθετικού περιεχοµένου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των ∆ηµοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 1943/91 αναφορικά µε τον εκσυγχρονισμό της
οργάνωσης λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/10
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94, του Ν. 3852/10
5. Την αποτελεσματική και εύρυθµη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μαρκοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την Τετάρτη 11/9/2019 και εφεξής θα εξυπηρετεί το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, με ωράριο υποδοχής από τις 9:00 έως τις 14:00.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Αντιδήμαρχο Οικον.και Διοικ.Υπηρεσιών κ. Κολιαβασίλη Δημήτριο
2) Αναπλ.Προϊστ.Τεχν.Υπηρ. κα Αικ. Σκοπελίτη
2) Τμήμα Προσωπικού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευχετήριο Μήνυμα Αντιδημάρχου Καθαριότητας & οδηγίες συνετής διαχείρισης Απορριμμάτων το Μεγάλο Σάββατο.

Ευχετήριο Μήνυμα Αντιδημάρχου Καθαριότητας & οδηγίες συνετής διαχείρισης Απορριμμάτων το Μεγάλο Σάββατο.

Με την αφορμή της επικοινωνίας μας, θα ήθελα να σας τονίσω τη σημασία να διαχειριστούμε όλοι συνετά και ορθά τα απορρίμματά μας το Μεγάλο Σάββατο, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή των απορριμμάτων την Κυριακή του Πάσχα.

Διαβάστε Περισσότερα