Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

05.09.2019 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση, Επιτροπή ποιότητας ζωής, Οικονομική επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 04/09/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ:  14042                    

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   281/2019

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 607/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαρκοπούλου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,

– Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

– Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

– Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαρκοπούλου (ΦΕΚ – 492 Β/2019),

– Την υπ’ αριθ. 280/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των:

α.  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σπυρίδωνα, ως Αντιδημάρχου     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. ΑΪΔΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, ως Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος &  Καθαριότητας.

γ.  ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ του Κων/νου, ως Αντιδημάρχου Παιδείας  –  Πολιτισμού – Αθλητισμού.

  • Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη οικονομικής επιτροπής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού δεν προτάθηκε τρίτος λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου και των δύο επιτροπών, θα ασκήσω εγώ ο ίδιος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

– Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

α. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

β. ΑΪΔΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

– Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

α. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

β. ΑΪΔΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓIANNΗΣ

281 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Covid19

3/12 Δωρεάν προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος μνήμης στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

25/11-1/12 Ο ΟΙΚΟΣ GUCCI

20-21/11 ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ