68ΞΧΩΛΝ-7ΝΠ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1_2019_ΔΕ_ΤΕΧΝΙΤΩΝ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ