Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

26.03.2019 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση, Προκηρύξεις

 

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 253

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                           ΗΜΕΡ.  19-03-2019

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

”ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”          

Κεντρική Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου

ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο

Τηλ. 22990-20124

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

Το ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αρμοδιότητας του,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22/2019 απόφαση προέδρου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι 19-04-2019.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

Συνημμένα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 22-2019 – Διενέργεια διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων και ποτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Covid19

3/12 Δωρεάν προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος μνήμης στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

2-8/12 Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

2-8/12 Ο ΟΙΚΟΣ GUCCI

4-5/12 ΕΝΚΑΝΤΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ