ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 35 της 10ης Μαρτίου 2017, απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαρκοπούλου, με θητεία από 06-03-2017 έως 31-08-2019,οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

κ. Μεθενίτη Βασίλειο του Γεωργίου,
στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Τεχνικών Έργων και ιδίως:
  Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων και τεχνικών έργων που αφορούν στην αποχέτευση.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου (Υ.ΔΟΜ.), και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. – Τη χορήγηση βεβαιώσεων πολεοδομικού χαρακτήρα.
 3. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
  • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β. .15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 4. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
  • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας
   Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
  • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,
  • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,
  • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
  • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
  • την τέλεση γάμων,
  • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
  • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
  • τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
  • τη λειτουργία του προγράμματος «Διαύγεια»,
  • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 5. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
  • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
  • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
  • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
  • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
  • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
  • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001),
  • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 6. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
  • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας),
  • τα θέματα προβολής και Τουρισμού,
  • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων πολεοδομικού χαρακτήρα, αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

κ. Σταμπέλο Θεοφάνη του Νικολάου,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ:  ΨΝΔΔΩΛΝ-Β8Π

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος.
  • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
  • Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού
  • Την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, που καθημερινά θα ασκεί, ο προς τούτο οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος
  • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
  • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα – Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων
  • Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν στην Ύδρευση- Αποχέτευση
  • Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
  • Των αντλιοστασίων – Της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Με την υπ’ αριθμ. 163 της 17ης Ιουλίου 2018, απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, τροποποιείται η υπ.αριθμ. 119/2017 απόφαση Δημάρχου, ως προς τις ενότητες Γ , Ε και Ζ ως εξής:

 

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Γιαννάκη Ζωή του Δημητρίου, στην θέση του παραιτηθέντος και αντικατασταθέντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της, ήτοι από 17/7/2018 έως 31/8/2019 και της μεταβιβάζει, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, σχετικές με τα θέματα καθημερινότητας των πολιτών στο Πόρτο Ράφτη και όλα τα θέματα του Δήμου Μαρκοπούλου, που έχουν σχέση με τους τομείς:

 

 1. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ιδίως:

– τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

– τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

 

 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 

– την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

 

– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Δ. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου, πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Ε. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σταμπέλου Θεοφάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μεθενίτης Βασίλειος.

 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μεθενίτη Βασιλείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπέλος Θεοφάνης.

 

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γιαννάκη Ζωής , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπέλος Θεοφάνης.

 

 

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μεθενίτης Βασίλειος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου, θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σταμπέλο Θεοφάνη.